Valoma užteršta buvusi Alytaus naftos bazės teritorija

Gruntinio vandens užterštumas buvusios naftos bazės Santaikos g. teritorijoje pastebėtas daugiau nei prieš tris dešimtmečius, t. y. apie 1983–1984 metus. Naftos produktų laisvas sluoksnis buvo užfiksuotas kaimyninių gyventojų šuliniuose. Pirmieji valymo darbai finansuojant buvusios bazės savininkui AB „Lietuvos kuras” buvo pradėti vykdyti dar 1995 m., tačiau bankrutavus šiai bendrovei, likusi problema atiteko savivaldybei.

2017 metais Alytaus miesto savivaldybės iniciatyva prasidėjo šios teritorijos nuoseklūs valymo darbai. Ilgą laiką buvusi taršos šaltiniu, ši teritorija galutinai bus sutvarkyta iki 2021 m. rugsėjo mėnesio.

Veikusioje naftos bazėje jos produktai buvo nuolat vežami traukiniais ir iškraunami iš autocisternų. Dalis naftos išsiliedavo ant žemės paviršiaus ir per ilgesnį laiką pasiekė gruntinius vandenis. Teršalai per vandenį buvo išnešioti dideliame miesto plote, tokiu būdu pateko į gyventojų šachtinius šulinius ir plaukiodavo jų paviršiuje.

„Už­terš­ti po­že­miai buvo valomi ne kartą, tačiau dalis sankaupų iki šiol pa­si­li­kę grun­ti­niame van­denyje. Atlikus tyrimus pastebėta, kad teršalai vis dar kau­pia­si, o pasilikę už va­ly­mo zo­nos ateityje ga­li mig­ruo­ti link Vidz­gi­rio miš­ko ir sukelti grės­mę Vidz­gi­rio van­den­vie­tei bei mies­to gy­ven­to­jų šu­li­niams. Todėl nuspręsta galutinai sutvarkyti šią teritoriją, kad ji neterštų aplinkos”, – tei­gia Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Vi­da Ma­čer­nie­nė.

Vadovaujantis parengtu šios užterštos teritorijos tvarkymo planu, skystų naftos produktų sankaupos ant gruntinio vandens paviršiaus nustatytos penkiuose lokaliuose arealuose. Bendras jų plotas buvo apie 2 000 m2.

Užterštoje teritorijoje yra įrengta 9 stebimųjų ir 10 techninių-eksploatacinių gręžinių, kuriuose valymas vyksta atliekant pasyvų valymą gertuvais („skimeriais”), iš kurių nuolat ištuštinami susikaupę skysti naftos produktai ir perduodami tokių atliekų tvarkytojams. Nuo valymo pradžios iki šiol jau surinkta ir sutvarkyta 0,59 t skystų naftos produktų. Šis valymas, lyginant su hidrodinaminiu-vakuuminiu, yra pigiausias, tačiau trunka ilgiau. Išvalius teritoriją ji ne tik bus estetiška ir nekenksminga, bet ir bus geresnės verslo sąlygos ten  įsikūrusioms įmonėms.

Užterštos naftos bazės teritorijos Alytaus miesto savivaldybėje, Santaikos g., sutvarkymo paslaugą atlieka viešųjų pirkimų konkursą laimėjusi UAB „Ekovalis” ir UAB „Ekometrija” (jungtinė veikla). Užterštos naftos bazės teritorijos Alytaus miesto savivaldybėje, Santaikos g., sutvarkymo kokybės kontrolės ir tyrimų paslaugą atlieka viešųjų pirkimų konkursą laimėjo UAB „Grota”. Kokybiškai atliktos paslaugos bus patvirtintos gavus Lietuvos geologijos tarnybos teigiamą įvertinimą. Minėtų paslaugų atlikimo terminas – 44 mėn.

Projekto veiklos įgyvendinimo pradžia 2017-07-27, pabaiga 2021-09-08.

Buvusios naftos produktų bazės užterštos teritorijos valymas atliekamas įgyvendinant  projektą Nr. 05.6.1-APVA-V-020-01-0015 – Užterštos naftos bazės teritorijos Alytaus miesto savivaldybėje, Santaikos g., sutvarkymas. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto – aplinkosaugos, gamtos išteklių darnaus naudojimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos – užterštos teritorijos tvarkymo priemonę Nr. 05.6.1-APVA-V-020.

Teritorijai išvalyti skirtas ES Sanglaudos fondo (daugiau kaip 162 tūkst. Eur) bei dalinis Alytaus miesto savivaldybės biudžeto (8,5 tūkst. Eur) finansavimas.

 

Alytaus miesto savivaldybės informacija