Patvirtintas 9 proc. didesnis Klaipėdos miesto biudžetas

2020 metais Klaipėdos miesto biudžetas sieks 200,8 mln. eurų, t. y. 9,4 proc. arba 17,3 mln. eurų daugiau nei 2019 metais. Tokios apimties biudžetą vasario 27 d. posėdyje patvirtino savivaldybės taryba.

„Savivaldybės biudžetas stabiliai auga jau ne vienerius metus iš eilės, taip pat svarbu, kad biudžetas išlieka subalansuotas, išlaidos pajamų neviršija. Klaipėda nuosekliai laikosi fiskalinės drausmės ir labai atsakingai planuoja tiek biudžetą, tiek strateginį veiklos planą. Biudžeto lėšos paskirstytos socialinei, sveikatos apsaugai, viešajai tvarkai, ekonomikai, aplinkos apsaugai ir kitoms sritims, kuriose savivaldybė vykdo funkcijas. Didžiausia biudžeto dalis – beveik pusė – skiriama švietimo sričiai. Augantis biudžetas leis daugiau lėšų skirti ir investiciniams projektams, skiriamų lėšų suma didėja beveik 17 procentų. Tikiuosi, kad tiek biudžetas, tiek strateginis veiklos planas bus įgyvendinti be trikdžių, kiek tai priklauso savivaldos“, – sako Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas.

Švietimo sričiai biudžete skirta 98,7 mln. eurų arba 49,1 proc. viso biudžeto. Šiai funkcijai 2020 metais tenkanti lėšų dalis yra beveik 10 proc. didesnė nei praėjusiais metais. Švietimo funkcija finansuojama iš dviejų šaltinių – iš savarankiškoms funkcijoms vykdyti skirtų lėšų ir iš specialiosios tikslinės dotacijos, kuri skiriama iš valstybės biudžeto ir naudojama ugdymo reikmėms finansuoti. Visų savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymas savivaldybės vykdomoms funkcijoms finansuoti vaizduojamas diagramoje (išlaidų struktūra pagal funkcijas, tūkst. Eur).

Esant didesnei biudžeto apimčiai, investicijoms skirta 48,6 mln. eurų, t. y. 16,9 proc. daugiau nei praėjusiais metais. Investicijoms skirtos lėšos bus naudojamos miesto aikštėms, skverams, parkams tvarkyti, futbolo mokyklos rekonstrukcijai, Danės upės krantinių rekonstrukcijai, pėsčiųjų takų tvarkymui, socialinio būsto statybai, švietimo įstaigų pastatų modernizavimui ir rekonstrukcijai.

Savivaldybės biudžeto pajamas sudaro pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (48,4 proc.), kiti savivaldybės teritorijoje surenkami mokesčiai (4,7 proc.), turto realizavimo pajamos 0,7 proc.), valstybės biudžeto dotacijos (30,2 proc.), Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (6,4 proc.), kitos pajamos (9,6 proc.). Pajamų struktūra pavaizduota diagramoje.

Pagal Finansų ministerijos prognozes gyventojų pajamų mokesčio, kuris yra svarbiausias savivaldybės pajamų šaltinis ir sudaro didžiausią dalį mokesčių dalyje bei naudojamas savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti, 2020 metais savivaldybė planuoja gauti 97,1 mln. eurų arba 8,2 mln. daugiau nei planuota 2019 metais. Dotacijų iš valstybės biudžeto Klaipėdos miesto savivaldybei 2020 metams planuojama skirti 60 mln. eurų, didžiausią dalį sudarys dotacija ugdymo reikmėms finansuoti, kurios bus pervesta 44,5 mln. Savivaldybė planuoja 2020 metais gauti ir 12,6 mln. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų projektams finansuoti.

Savivaldybės biudžetas – Savivaldybės tarybos tvirtinamas savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams. Savivaldybės biudžete sukaupiamos lėšos, reikalingos savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms ir valstybės perduotoms savivaldybėms funkcijoms vykdyti.

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos informacija