Mirė Šiaulių miesto garbės pilietis Bronius Prėskienis

Sausio 20 dieną Amžinybėn iškeliavo Šiaulių miesto garbės pilietis, lituanistas, pedagogas, įvairių leidinių autorius, profesorius Bronius Prėskienis. Žinomam šiauliečiui šią vasarą būtų sukakę 89 metai. Bronius Prėskienis didžiąją dalį savo gyvenimo paskyrė Šiaulių universitetui.

Reiškiame nuoširdžią užuojauta Broniaus Prėskienio artimiesiems.

Artimiausiu metu papildysime informaciją apie galimybę atsisveikinti su šiuo iškiliu šiauliečiu.

Bronius Prėskienis gimė 1930 m. birželio 14 d. Bugonyse, Alytaus rajone. 1949 m. jis baigė Merkinės gimnaziją, 1949-1953 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute lituanistiką. 1953 m. jis gavo paskyrimą į Šiaulius ir per penkias dešimtis metų paskyrė šiam miestui: dirbo Šiaulių mokytojų institute, Šiaulių pedagoginiame institute ir Šiaulių universitete. 1955-1963 m. Bronius Prėskienis buvo Šiaulių pedagoginio instituto Lietuvių kalbos ir literatūros katedros vedėjas, 1969 m. ir 1971-1972 m. – mokslo ir mokymo prorektorius, 1970 m. laikinai ėjo instituto rektoriaus pareigas, beveik 20 metų (1973-1992) buvo didžiausio institute Pedagogikos fakulteto dekanas. Eidamas šias pareigas Bronius Prėskienis rūpinosi Šiaulių pedagoginio instituto plėtimu, naujų specialybių steigimu, siekė, kad Šiauliuose būtų kuo daugiau besimokančio jaunimo. Nepriklausomybės metais profesorius buvo Šiaulių universiteto Senato narys, o nuo 2002 m. – aktyvus Šiaulių universiteto veteranų klubo „Emeritus” viceprezidentas.

Daugelis jo mokslo darbų sietini su Šiauliais, Šiaulių regionu. 1995 m. Bronius Prėskienis išleido monografiją „Jovaras”, 1997 m. – monografiją „Juozas Miliauskas-Miglovara”, kurioje iškėlė iš praeities ir įvertino unikalaus šiauliečio J. Miliausko-Miglovaros gyvenimą ir kūrybą.

Literatūros mokslui, mokytojams lituanistams, istorikams, apskritai visuomenei ypač vertinga 2003 m. išleista Broniaus Prėskienio didelės apimties monografija „Šiaulių krašto literatūros panorama”, kurioje pateikiama enciklopedinio pobūdžio Šiaulių regiono literatūrinio gyvenimo istorija, supažindinama su rašytojais, literatais, raštų rengėjais, leidyklomis, įvykiais, susijusiais su dabartine Šiaulių apskritimi nuo pat mūsų literatūros pradžios iki šių dienų. Iš viso profesorius Bronius Prėskienis yra išleidęs 12 knygų (vienos iš jų yra bendraautoris).

Svarbūs ir kiti Broniaus Prėskienio teorinio pobūdžio darbai – mokymo priemonės: „Kai kurie literatūros tyrimo metodologiniai principai”, „Sociologinis literatūros tyrinėjimas”, „Probleminiai literatūros mokslo aspektai” ir kt. Bronius Prėskienis parašė leidinį „Žvilgsnis į Pedagogikos fakulteto istoriją”, o kartu su A. Gudavičiumi 1998 m. parašė knygą „Nuo Šiaulių mokytojų instituto iki Šiaulių universiteto (1948-1998)”.

Profesorius Bronius Prėskienis paskelbė spaudoje apie 150 straipsnių, tezių, pranešimų tekstų, recenzijų. Jis bendradarbiauja Šiaulių krašto spaudoje, yra ne vieno leidinio sudarytojas, redaktorius, redakcinių kolegijų narys. Jo parašytas įvadinis straipsnis Šiaulių krašto nežinomos rašytojos B. Mejerytės knygai „Jonė” – tai dar vienas Broniaus Prėskienio darbas, padėsiantis rasti ir stiprinti praeities ir dabarties jungtį.

Bronius Prėskienis yra visuomeniškas Šiaulių žmogus, sporto žinovas ir aktyvus dalyvis, krepšinio klubo „Sekmadienis” seniūnas ir žaidėjas. 2006 m. profesoriui buvo suteiktas garbingas ir retas Šiauliuose Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Garbės medžiotojo vardas, liudijantis jo humanistinį požiūrį į pasaulį ir gamtos apsaugą.

Profesorius Bronius Prėskienis savo darbais ir pilietinės pozicijos raiška įrodęs lojalumą, pagarbą Šiauliams, jų istorijai, turėjo įtakos Šiauliuose vykstantiems pozityviems pokyčiams.