Meras kreipėsi į teismą dėl Tarybos posėdžio teisėtumo

Šiaulių miesto meras Artūras Visockas kreipėsi į teismą dėl gruodžio 13 dieną vykusio Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžio teisėtumo ir mero apkaltos komisijos darbo teisėtumo.

Visuomenei pateikiamas visas kreipimosi tekstas.

REGIONŲ APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO ŠIAULIŲ RŪMAI

Per teismų EPP

Pareiškėjas:

Šiaulių miesto meras Artūras Visockas

Gim. 1968-01-19

Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai

 

Atsakovas:

Šiaulių miesto savivaldybės taryba

Kodas 111109429

Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai

 

 

SKUNDAS

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018-12-13 sprendimo Nr. T-447 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos komisijos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narių 2018 m. lapkričio 19 d. teikime pateiktiems faktams ištirti sudarymo“

pripažinimo neteisėtu ir panaikinimo

2018-12-31, Šiauliai

 

Skundžiamas teisės aktas –  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018-12-13 sprendimas Nr. T-447 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos komisijos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narių 2018 m. lapkričio 19 d. teikime pateiktiems faktams ištirti sudarymo“

 

Faktinės aplinkybės

Šiaulių miesto savivaldybėje 2018-11-21 d. buvo gautas 15 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) narių pasirašytas Pareiškimas (Pareiškimo nurodyta data 2018-11-20) „Dėl posėdžio sušaukimo“ adresuotas Šiaulių miesto savivaldybės merui (toliau – meras).

Prie šio Pareiškimo „Dėl posėdžio sušaukimo“ buvo pridėti dokumentai, pavadinti „sprendimų projektai“, tai: 1) „Sprendimas dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos komisijos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narių 2018 m. lapkričio 19 d. teikime pateiktiems faktams ištirti sudarymo“; jo priedas – „Šiaulių miesto savivaldybės tarybos komisijos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narių  2018 m. lapkričio 19 d. teikime pateiktiems faktams ištirti veiklos nuostatai“; 2) „Sprendimas dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus atleidimo“ bei Aiškinamasis raštas dėl sprendimo projekto atleisti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių; 3) „Sprendimas dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus atleidimo“ bei Aiškinamasis raštas dėl sprendimo projekto atleisti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių;

Atkreipiu teismo dėmesį, kad prie Pareiškimo „Dėl posėdžio sušaukimo“ (toliau – Pareiškimas) pridedamų 2) ir 3) „Sprendimų projektų“ pavadinimai yra vienodi ir tai nėra Pareiškėjo klaida. Pridedami 2) ir 3) „Sprendimų projektai“ yra dėl to paties – dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus atleidimo, tačiau iš jų turinio matyti, kad vienu atveju nusprendžiama atleisti mero pavaduotoją Domą Griškevičių, o antru atveju – Administracijos direktorių Antaną Bartulį.

Šiuo Pareiškimu, minėti 15 Tarybos narių, prašo mero sušaukti Tarybos posėdį ir nurodo prašomo sušaukti posėdžio darbotvarkę: 1) Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nario – mero įgaliojimų netekimo procedūros pradėjimo; 2) Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojo atleidimo; 3) Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus atleidimo.

Taip pat, kartu su minėtu Pareiškimu bei jo priedais, buvo pateiktas tų pačių 15 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narių pasirašytas dokumentas, adresuotas Šiaulių miesto savivaldybės merui – Teikimas „Dėl įgaliojimų netekimo procedūros pradėjimo ir atleidimo netekus pasitikėjimo (toliau – Teikimas).

Šiuo Teikimu reikalaujama: 1) pradėti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario – mero A. Visocko įgaliojimų netekimo procedūrą; 2) Atleisti Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotoją D. Griškevičių iš pareigų praradus Tarybos pasitikėjimą; 3) Atleisti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių A. Bartulį iš pareigų praradus Tarybos pasitikėjimą.

Pažymiu dar vieną faktinę aplinkybę – 2018-11-21 d., kai buvo pateiktas minėtas Reikalavimas, buvau atostogose, o mero pareigas tuo metu ėjo mero pavaduotojas Domas Griškevičius. Iš atostogų grįžau ir savo pareigas pradėjau eiti nuo 2018-11-26 d.

Susipažinus su visais nurodytais dokumentais ir nustačius, kad jie nei turiniu, nei forma neatitinka Šiaulių miesto savivaldybės tarybos  2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-253 patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento (toliau – Reglamentas) 35 ir 38 punktuose nustatytų reikalavimų, 2018-11-26 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas (toliau – Sekretoriatas), išsiuntė visiems nurodytiems 15 Tarybos narių raštą Nr. SS-107 „Dėl gautų dokumentų trukumų“ su prašymu kuo skubiau pateikti Reglamento 35 ir 38 punktuose nustatytus reikalavimus atitinkančius dokumentus.

Atsakant į Sekretoriato 2018-11-26 d. raštą SS-107, elektroniniu paštu 2018-11-28 Sekretoriate iš tarybos nario Aurimo Lanko buvo gauti naujai parengti dokumentai, tai: 1) „Sprendimas dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos komisijos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narių 2018 m. lapkričio 19 d. teikime pateiktiems faktams ištirti sudarymo“; jo priedas – „Šiaulių miesto savivaldybės tarybos komisijos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narių  2018 m. lapkričio 19 d. teikime pateiktiems faktams ištirti veiklos nuostatai“ bei „Sprendimo „Dėl komisijos sudarymo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narių 2018 m. lapkričio 19 d. teikime „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario – mero A.Visocko įgaliojimų netekimo procedūros pradėjimo“ pateiktiems faktams ištirti“ projekto aiškinamasis raštas“; 2) „Sprendimas dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus atleidimo“ ir „Sprendimo „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės direktoriaus atleidimo“ projekto aiškinamasis raštas“; 3)  „Sprendimas dėl Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojo atleidimo“ bei „Sprendimo „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojo atleidimo“ projekto aiškinamasis raštas“.

2018-11-28 d. gavus visus nurodytus dokumentus, pagal Reglamento 35 ir 37 punktus tą pačią dieną buvo pradėta derinimo ir vizavimo procedūra. Naudojantis Šiaulių miesto savivaldybės duomenų valdymo sistema „Avilys“, šie dokumentai buvo įkelti kaip derinimui ir vizavimui skirti rengiami būsimi Tarybos sprendimo projektai.

Po derinimo procedūros (derino Savivaldybės administracijos personalo poskyris, Savivaldybės kalbos tvarkytoja ir Savivaldybės teisininkas), 2018-12-03 visiems minėtų 15 Tarybos narių, el. paštu buvo išsiųsta derinimo pažyma su pastabomis dėl klaidų ir projektų neatitikimo teisės aktų reikalavimams. Kartu su derinimo pažyma buvo išsiųsti derinti dokumentai, kuriuose matosi siūlomos taisytinos ir keistinos pateiktų dokumentų vietos.

Tą pačią 2018-12-03 d. buvo gautas vieno iš minėtų 15 Tarybos narių – Aurimo Lanko el. laiškas, kad su derinimo pastabomis sutinka, išskyrus teisininko pastabas.

Ištaisius visus minėtus 15 Tarybos narių pateiktus dokumentus pagal derinimo metu gautas pastabas, šie dokumentai tą pačią 2018-12-03 dieną buvo perduoti vizuoti, o po vizavimo – pasirašyti Tarybos sekretoriui.

Iki kitos 2018-12-04 dienos pabaigos, visi minėti 15 Tarybos narių teikiami dokumentai buvo suvizuoti, Tarybos sekretoriaus pasirašyti ir po jų užregistravimo į Sekretoriato valdomą specialų Tarybos sprendimų projektų registrą (TSP), 2018-12-05 dieną paskelbti Savivaldybės tinklapyje.

Tą pačią 2018-12-05 d. meras pasirašė ir Teisės aktų registre paskelbė potvarkį Nr. M-39 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo“  (taip pat ir potvarkį Nr. M-40 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mero 2018 m. gruodžio 5 d. potvarkio Nr. M-39 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo“  pakeitimo). Paskelbimas TAR – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e60550d0f86a11e880d0fe0db08fac89/tTTMbzvSnO .

Šiuo potvarkiu, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 20 straipsnio 4 ir 8 dalimis, tenkindamas 15 Tarybos narių pasirašytą 2018-11-20 (Gauta 2018-11-21 registracijos Nr. GP-1107) Pareiškimą „Dėl posėdžio sušaukimo“, meras sušaukė 2018 m. gruodžio 20 d. 13 val. Savivaldybės tarybos posėdžių salėje Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdį. Pateikė Tarybai svarstyti klausimus 1) Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojo Domo Griškevičiaus atleidimo iš pareigų; 2) Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos komisijos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narių 2018 m. lapkričio 19 d. teikime pateiktiems faktams ištirti sudarymo ir perdavė klausimo 3) dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus atleidimo, įtraukimą į 2018 m. gruodžio 20 d. posėdžio darbotvarkę spręsti Šiaulių miesto savivaldybės tarybai, manydamas, kad parengtas ir pateiktas Tarybos sprendimo projektas dėl šio klausimo prieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 3 daliai (nesant mero iniciatyvos). Tai buvo padaryta todėl, kad buvo gauta neigiama Savivaldybės teisininko išvada.

Kaip jau buvo minėta, apie 15 Tarybos narių reikalavimo įvykdymą priimant minėtus mero potvarkius dėl Tarybos posėdžio sušaukimo buvo paskelbta Teisės aktų registre bei išsiųsta el. paštu visiems Tarybos nariams, o visi trys reikalaujami įtraukti į Tarybos posėdį ir svarstyti klausimai su sprendimo projektais, kaip ir reikalauja Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 5 dalis,  buvo paskelbti Šiaulių miesto savivaldybės tinklapyje (tebėra skelbiami ir šiandien adresu /index.php?3433931529 ). Tokiu būdu buvo įgyvendintas 15 Tarybos narių reikalavimas.

2018-12-06 d. vykusio Tarybos posėdžio metu, 19 Tarybos narių pateikė merui dokumentą –„Šiaulių miesto taryba“  „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo“.

Šiuo dokumentu 19 Tarybos narių nusprendė:

Sušaukti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdį, kuris įvyks 2018 12 13 dieną, 13 val. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje. Posėdžiui teikiami svarstyti klausimai: 1) Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojo Domo Griškevičiaus atleidimo iš pareigų; 2) dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  Antano Bartulio atleidimo iš pareigų; 3) Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos komisijos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narių 2018 m. lapkričio 19 d. teikime pateiktiems faktams ištirti sudarymo. Taip pat, įgaliojo tarybos narį Aurimą Lanką pranešti visiems tarybos nariams ir miesto gyventojams apie savivaldybės tarybos posėdžio laiką bei svarstyti parengtus ir Reglamento nustatyta tvarka įregistruotus klausimus.

Tokį sprendimą minėti 19 Tarybos narių priėmė nurodydami, kad meras Artūras Visockas, per įstatymo nustatytą 2 savaičių terminą nesušaukė tarybos posėdžio pagal 2018-11-21 gautą pareiškimą „Dėl posėdžio sušaukimo“ (gautas 2018-11-21 registracijos  Nr. GP-1108). Tokį sprendimą 19 Tarybos narių priėmė vadovaudamiesi Vietos savivaldos įstatymo „13 str. 4 punktu“. (Pastaba: tokio Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 punkto iš viso nėra).

T. y., 19 Tarybos narių, ignoruodami mero 2018-12-05 potvarkiu sušauktą 2018-12-20 d. 13 val. Tarybos posėdį,  nusprendė sušaukti savo posėdį tais pačiais klausimais savaitę anksčiau nei sušaukė meras.

 

Juridinis pareiškimo pagrindas

Tokie minėtų 19 Šiaulių miesto tarybos narių veiksmai yra savavaldžiavimas, o jų priimtas sprendimas viršija jų, kaip Tarybos narių kompetencijos ribas bei uzurpuoja Šiaulių miesto savivaldybės mero valdinius įgaliojimus.

Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo (toliau – Įstatymas) 13 straipsnio 4 dalį, savivaldybės tarybos posėdžius prireikus, bet ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai, šaukia meras.

Pagal to paties Įstatymo 13 straipsnio 4 dalį,  meras privalo sušaukti savivaldybės tarybos posėdį, jeigu to raštu reikalauja ne mažiau kaip 1/3 išrinktų tarybos narių pateikdami svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais, ne vėliau kaip per dvi savaites nuo tarybos narių reikalavimo gavimo. Jeigu per nustatytą laiką meras ar jo pavaduotojas arba laikinai mero pareigas einantis tarybos narys savivaldybės tarybos posėdžio nesušaukia, jį gali šaukti ne mažiau kaip 1/3 išrinktų tarybos narių.

Šiaulių miesto savivaldybės taryboje yra 31 Tarybos narys. Kaip jau buvo minėta, toks 1/3 Tarybos narių reikalavimas sušaukti posėdį buvo gautas 2018-11-21 dieną, kartu pateikiant dokumentus, pavadintus „sprendimo projektais“.

Čia noriu atkreipti teismo dėmesį, kad posėdžio sušaukimo 1/3 tarybos narių reikalavimu ir teikiamų tarybai svarstyti klausimų rengimo, derinimo, registravimo, skelbimo ir teikimo tarybai procesai yra skirtingi.

Pirmuoju atveju, 1/3 Tarybos narių reikalavimas sušaukti posėdį įtraukiant tam tikrus jų reikalaujamus klausimus, turi būti įvykdytas ne vėliau, kaip per dvi savaites (14 kalendorinių dienų), kita tarybos posėdžio sušaukimo ir sprendimų pateikimo proceso dalis yra reglamentuota to paties Įstatymo 13 straipsnio 5 dalis nustato, kad Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Taigi, esminis klausimas yra nuo kada laikoma, kad 1/3 Tarybos narių įgyja teisę šaukti Tarybos posėdį be mero valios.

Kaip jau buvo minėta, Reikalavimas sušaukti posėdį buvo gautas 2018-11-21 d. Įstatyme nustatytas 14 dienų terminas baigiasi 2018 m. gruodžio 5 d. įskaitytinai. Atsižvelgiant į tai, 2018-12-05 d. mero priimti potvarkiai dėl 1/3 Tarybos narių Reikalavimo tenkinimo ir posėdžio sušaukimo buvo priimti laiku ir nepažeidžiant Įstatyme nustatytų terminų.

Atsižvelgiant į tai, minėti 19 Tarybos narių priėmė sprendimą sušaukti Tarybos posėdį neturėdami tam teisės ir nepagrįstai pasisavindami mero kompetenciją sušaukti Tarybos posėdį.

Iš skundžiamą dokumentą pasirašiusių minėtų 19 Tarybos narių sprendimo argumento  – „mero per 2 savaičių laikotarpį nesušaukto tarybos posėdžio“, matyti, kad skundžiamą sprendimą priėmę 19 Tarybos narių klaidingai konstatuoja jog meras praleido Įstatyme nustatytą 2 savaičių terminą.

Įstatyme nustatytas dviejų savaičių terminas yra skirtas merui sušaukti Tarybos posėdį, o ne šį posėdį įvykdyti.

Šiuo atveju klausimų nekelia pats Įstatymo nustatytas dviejų savaičių laikotarpis, tačiau iš skundžiamą sprendimą pasirašiusių 19 Tarybos narių matyti, kad pastarieji klaidingai traktuoja sąvoką „sušaukti posėdį“. Šios sąvokos „sušaukti posėdį“ turinys jokiu būdu nereiškia, kad Tarybos posėdis per dvi savaites (14 dienų) turi būti sušauktas ir įvykdytas, nes tai prieštarautų kitoms Įstatymo 13 straipsnio 5, 6 ir 7 dalyse nustatytoms procedūroms dėl Tarybos sprendimo projektų rengimo, derinimo, registravimo, skelbimo ir pateikimo Tarybai svarstymui.

Kaip jau minėta,  Įstatymo 13 straipsnio 5 dalis nustato, kad Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai.

Pagal Reglamento 35 punktą, projektų rengėjai ne vėliau kaip prieš 17 dienų iki Tarybos posėdžio pateikia Sekretoriatui pasirašytą sprendimo projektą su visa projekto rengimo medžiaga (elektronine ir rašytine forma). To paties Reglamento 37 punktas nustato, kad kitų teikėjų (Pastaba: ne Administracijos direktoriaus, o šiuo atveju – Tarybos narių) parengti sprendimų projektai turi būti suderinti (jei reikia) ir vizuoti (gauta teigiama ar neigiama viza) su Savivaldybės administracijos kalbos tvarkytoju, Savivaldybės teisininku, Tarybos sekretoriumi ir, jei reikia, su atitinkamais Savivaldybės administracijos padalinių vedėjais, direktoriaus pavaduotoju, direktoriumi. Be to, Reglamento 32 punktas nustato, kad Pateikti sprendimų projektai yra registruojami Sekretoriato atitinkamame dokumentų registre ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami Savivaldybės interneto svetainėje.

Iš šio reglamentavimo yra akivaizdu, kad pateikti dokumentai, nors ir pavadinti „sprendimo projektas“ nėra ir negali būti tais Tarybos sprendimų projektais, kurie yra derinti, vizuoti, užregistruoti specialiame registre, paskelbti viešai ir mero potvarkiu įtraukti į Tarybos posėdžio darbotvarkę.

Be to, akivaizdu ir tai, kad nuo gauto dokumento ir jo identifikavimo kaip būsimo sprendimo projekto iki jo užregistravimo bei paskelbimo visuomenei kaip sprendimo projekto yra būtinas laikas. Pagal Reglamentą tai – 17 dienų, todėl įvykdyti posėdį per 14 d. yra neįmanoma.

Taip pat, vadovaujantis Įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki savivaldybės tarybos posėdžio svarstytinus klausimus kartu su įregistruotais sprendimų projektais meras privalo įtraukti į posėdžio darbotvarkę. Šios Įstatymo nustatyto 4 darbo dienos sudaro 7 kalendorines dienas. Tai yra, norint sušaukti ir įvykdyti posėdį per 14 dienų, apie tokio posėdžio sušaukimą ir klausimų su parengtais sprendimų projektais įtraukimą į posėdžio darbotvarkę, meras turėtų priimti potvarkį ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo Reikalavimo gavimo dienos. Tai padaryti neįmanoma dėl sprendimų projektų derinimo ir vizavimo procedūrai reikalingo laikos stokos.

Tokiu atveju, merui iš viso nebelieka laiko išnagrinėti pateikto Reikalavimo ir apsispręsti ar jis sutinka sušaukti posėdį ar ne.

Pažymėtina ir tai, kad pagal Įstatymo 13 straipsnio 7 dali, Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė gali būti papildyta ar pakeista savivaldybės tarybos sprendimu komiteto, komisijos, frakcijos ar 1/3 dalyvaujančių posėdyje tarybos narių siūlymu, jeigu dėl šių siūlymų sprendimų projektai įregistruoti ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki posėdžio pradžios. Ši nuostata netaikoma siūlymams, susijusiems su norminio pobūdžio sprendimų projektų pateikimu, siūlymams, susijusiems su mero pavaduotojo (pavaduotojų), savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo (pavaduotojų), Kontrolės komiteto ir šiame įstatyme nustatytų komisijų pirmininkų kandidatūrų pateikimu, taip pat siūlymams, susijusiems su nepasitikėjimo meru, mero pavaduotoju (pavaduotojais), savivaldybės administracijos direktoriumi, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju (pavaduotojais), Kontrolės komiteto ir šiame įstatyme nustatytų komisijų pirmininku pareiškimu.

Šiuo atveju Reikalavimas sušaukti posėdį bei jame nurodyti svarstytini klausimai yra priskiriami klausimų ratui, kuriems netaikoma galimybė įtraukti juos į posėdžio darbotvarkę likus tik 24 valandoms iki Tarybos posėdžio.

Taigi, laikantis nuostatos, kad dviejų savaičių terminas yra skirtas ne tik posėdžio sušaukimui, bet ir jo įvykdymui, reikėtų konstatuoti, kad meras neturi jokių galimybių tinkamai įgyvendinti savo teises ir tinkamai atlikti savo pareigas sušaukiant ir organizuojant Tarybos posėdžius, sudarant posėdžių darbotvarkes, pateikiant ne tik Tarybai, bet ir prieš svarstymą paskelbiant visuomenei tinkamai parengtus ir be gramatinių klaidų paruoštus sprendimo projektus.

Tą patvirtina ir minėtų 15 Tarybos narių 2018-11-21 pateiktas Reikalavimas sušaukti posėdį ir prie jo pridėti dokumentai – dalies privalomų pateikti dokumentų iš viso nėra, du kartus pateikiamas „Sprendimo projektas dėl administracijos direktoriaus atleidimo“, o jo tekste nurodoma atleisti mero pavaduotoją, mero interpeliacijos nuostatai su loginėmis, gramatinėmis bei skyrybos klaidomis ir t.t.  Tai, kad 15 Tarybos narių pasirašytas Reikalavimas ir net pakartotinai pateikti dokumentai buvo netinkami jų registracijai Tarybos sprendimu projektų registre įrodo ir derinimo metu taisytos techninės, gramatinės, loginės ir teisinės technikos klaidos.

Kyla ir klausimas – kaip meras gali įvykdyti Įstatyme pareigą per dvi savaites sušaukti Tarybos posėdį, jei to posėdžio reikalaujantys Tarybos nariai patys nepateikia tinkamai paruoštų sprendimo projektų. Net ir pakartotinai tik 2018-11-28 dieną pateikti dokumentai (kaip sprendimų projektai) buvo iš esmės keičiami Savivaldybės administracijos specialistų, kalbos tvarkytojos bei teisininko. Pažymėtina, kad su taisymais šių dokumentų teikėjai sutiko tuo pripažindami jų netinkamą parengimą.

Be to, vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi, mero pareigas einantis mero pavaduotojas (o Reikalavimo gavimo dieną 2018-11-21 mero pareigas ėjo mero pavaduotojas Domas Griškevičius) neturi teisės priimti sprendimų susijusių su siūlymais atleisti juos iš pareigų savivaldybės administracijos direktorių. Atsižvelgiant į šią Įstatymo nuostatą, patenkinti Reikalavimą ir sprendimą sušaukti Tarybos posėdį įtraukiant į jo darbotvarkę klausimą dėl savivaldybės administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų turi tik meras. Tuo pačiu, Įstatyme nustatytas dviejų savaičių terminas yra taikomas tik merui ir tik meras turi teisę priimti sprendimą dėl tokio posėdžio sušaukimo. Kaip jau buvo nurodyta, merui tuo metu būnant atostogose (iki 2018-11-26 ir esant ne Lietuvoje) dviejų savaičių terminas taip pat negali būti skaičiuojamas, nes Įstatymas nesuteikia teisę kitiems merą pavaduojantiems asmenims priimti sprendimo dėl minėto Reikalavimo patenkinimo ir posėdžio sušaukimo.

Iš nurodytų argumentų yra akivaizdu, kad įstatymų leidėjas nustatydamas merui dviejų savaičių terminą posėdžiui sušaukti, šias 14 d. suteikė merui ne tik susipažinti ir apsispręsti dėl posėdžio sušaukimo, bet ir tinkamai paruošti Tarybos sprendimo projektus, kad jie atitiktų Įstatymo ir Reglamento reikalavimus.

Pažymėtina ir tai, kad Įstatymo ir Reglamento nustatytus reikalavimus atitinkantys dokumentai buvo pateikti tik 2018-11-28 d. po pateikto Sekretoriato prašymo skubiai ištaisyti trūkumus ir pateikti tinkamo formato ir turinio dokumentus.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotoje praktikoje yra ne kartą pažymėta, kad įstatymuose nustatyti terminai prasideda tik tada, kai paties pareiškėjo yra pateikiami įstatymuose nustatyti dokumentai, kurie yra būtini administraciniam sprendimui priimti.

Net ir sutinkant su tuo, jog Tarybos posėdis turi būti ne tik sušauktas, bet ir įvykdytas dvi savaites nuo Reikalavimo gavimo dienos, šis dviejų savaičių terminas turi būti skaičiuojamas nuo 2018-11-28 d., t. y. nuo tada, kai 15 Tarybos narių pateikė įstatymo reikalavimus atitinkančius dokumentus – sprendimų projektus, dėl kurių buvo patektas Reikalavimas sušaukti Tarybos posėdį.

Dviejų savaičių terminas, skaičiuojamas nuo sprendimų projektų pateikimo dienos – 2018-11-28, baigiasi 2018-12-12 įskaitytinai. Todėl 1/3 Tarybos narių tik 2012-12-13 d. būtų įgijusi teisę sušaukti Tarybos posėdį jei jo nebūtų sušaukęs meras.

Nelaukdami 2018-12-13 d., 1/3 Tarybos narių jau 2018-12-06 d. Tarybos posėdžio metu įteikia savo pasirašytą sprendimą sušaukti posėdį 2018-12-13 d.

Pažymėtina ir tai, kad jeigu 1/3 Tarybos narių būtų sulaukusi 2018-12-13 d. termino, kada ji įgytų teisę sušaukti Tarybos posėdį, tai šį posėdį sušaukti galėtų tik po 4 darbo dienų – t. y. tą pačią 2018 m. gruodžio 20 d., kurią Tarybos posėdį sušaukė ir meras.

Toks 1/3 tarybos narių sprendimas sušaukti Tarybos posėdį neįgijus teisės jį sušaukti prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 daliai, o pats sprendimas priimtas viršijant Tarybos nariams įstatyme nustatytą kompetenciją, t. y. veikiant ultra vires.

2018-12-06 d. 1/3 Tarybos narių priėmė sprendimą „Sušaukti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdį, kuris įvyks 2018 12 13 dieną, 13 val. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje. Posėdžiui teikiami svarstyti klausimai: 1) Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojo Domo Griškevičiaus atleidimo iš pareigų; 2) dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  Antano Bartulio atleidimo iš pareigų; 3) Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos komisijos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narių 2018 m. lapkričio 19 d. teikime pateiktiems faktams ištirti sudarymo. Taip pat, įgaliojo tarybos narį Aurimą Lanką pranešti visiems tarybos nariams ir miesto gyventojams apie savivaldybės tarybos posėdžio laiką bei svarstyti parengtus ir Reglamento nustatyta tvarka įregistruotus klausimus.“

Pažymėtina, kad šis sprendimas buvo pasirašytas 2018-12-06 d., neatsižvelgiant į tai, kad dieną anksčiau – 2018-12-05 meras, tenkindamas tų pačių Tarybos narių reikalavimą, potvarkiu Nr. M-39 (potvarkio M-40 redakcija) sušaukė Tarybos posėdį tų pačių Tarybos narių tais pačiais klausimais. Šis mero potvarkis buvo išsiųstas visiems Tarybos nariams bei paskelbtas Lietuvos Respublikos Teisės aktų registre – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e60550d0f86a11e880d0fe0db08fac89/tTTMbzvSnO .

Toks 1/3 Tarybos narių sprendimas panaikino ir  iš esmės pakeitė  paskelbtą, galiojantį ir nepanaikintą 2018-12-05 mero potvarkį Nr. M-39 (potvarkio M-40 redakcija).

Toks 1/3 Tarybos narių sprendimas sukūrė teisinį neapibrėžtumą kada tais pačiais klausimais, tačiau skirtingų subjektų buvo šaukiamas tas pats Tarybos posėdis – vienu atveju Savivaldybės mero, kitu atveju 1/3 Tarybos narių. Dar kartą atkreipiu teismo dėmesį, kad 1/3 Tarybos narių sprendimas sušaukti Tarybos posėdį buvo priimtas ir pasirašytas jau po to, kai buvo priimtas ir TAR paskelbtas mero potvarkis dėl tokio posėdžio sušaukimo.

Toks Tarybos narių savavaldžiavimas panaikinant ar iš esmės keičiant mero galiojantį potvarkį yra neteisėtas, nes viršija Vietos savivaldos įstatyme nustatytai Tarybos narių kompetenciją,  tokio neteisėtai sušaukto posėdžio metu priimti sprendimai turi būti pripažinti neteisėtais ir teismo panaikinti.

Taryba priima sprendimus Tarybos posėdžiuose. Tarp Tarybos posėdžių Tarybos nariai dirba Tarybos komitetuose svarstydami teikiamus Tarybai sprendimo projektus (Įstatymo 14 straipsnis).

Tai, kad 2018-12-13 d. vykęs Tarybos posėdis buvo neteisėtas įrodo ir tokie žemiau nurodyti faktai.

Jau po 2018-12-13 įvykusio Tarybos posėdžio, Tarybos nariai komitetuose toliau svarstė tuos pačius klausimus dėl kurių jau priėmė sprendimus dar 2018-12-13 d.

Taip pat, jau po įvykusio 2018-12-13 posėdžio, mero sušauktame 2018-12-20 d. Tarybos posėdyje buvo svarstomi tie patys klausimai ir balsuojama dėl tų pačių sprendimo projektų kaip ir 2018-12-13 d., tuo pripažįstant, kad 2018-12-13 d. posėdis iš esmės nėra Tarybos posėdis, o tik dalies Tarybos narių susirinkimas, kuriame sprendimai priimti Tarybos vardu neturint tam kompetencijos (2018-12-13 ir 2018-12-20 posėdžių protokolai pridedami). Dėl tų pačių sprendimo projektų Taryba balsavo prieš ir jų nepriėmė, o Administracijos direktoriaus klausimo iš viso neįtraukė į darbotvarkę.

1/3 Tarybos narių veiksmai priimant skundžiamą sprendimą yra neteisėti. Sprendimą 2018-12-13 d. 13 val. sušaukti tarybos posėdį priėmė tam neįgaliotas organas pažeisdamas Įstatyme nustatytas procedūras.

Dėl 2018-12-13 sprendimo Nr. T-447 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos komisijos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narių 2018 m. lapkričio 19 d. teikime pateiktiems faktams ištirti sudarymo“ neteisėtumo

Vadovaujantis Įstatymo 25¹ straipsnio 4 dalimi, Teikimas pradėti savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo procedūrą turi būti išdėstytas raštu ir pasirašytas visų ne mažiau kaip 1/3 savivaldybės tarybos narių grupę sudarančių asmenų. Teikimas turi būti pateiktas savivaldybės tarybai ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio straipsnio 3 dalyje nustatytų bent vieno iš pagrindų paaiškėjimo dienos.

2018 m. lapkričio 19 d. Teikimas „Dėl įgaliojimų netekimo procedūros pradėjimo ir atleidimo netekus pasitikėjimo“ (toliau – Teikiamas) buvo gautas 2018-11-21 d. registracijos Nr. GP-1108.

Teikime prašoma pradėti Savivaldybės tarybos nario – mero A.Visocko įgaliojimų netekimo procedūrą dėl to, kad meras a) žinodamas, kad teikiamas sprendimo projektas „Dėl pritarimo pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir viešosios įstaigos ,,Pramogų sala“ Aukštabalio multifunkcinio komplekso eksploatavimo koncesijos suteikimo 2006 m. birželio 8 d. sutartį Nr. SŽ-988“  yra ekonomiškai nenaudingas jį pateikė Tarybai; b) pateikė minėtą sprendimo projektą neatlikus jo antikorupcinio vertinimo ir c) meras nuslėpė esminę informaciją dėl šio sprendimo priojekto.

Pažymėtina, kad nurodytas Tarybos sprendimas Nr. T-334 „Dėl pritarimo pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir viešosios įstaigos ,,Pramogų sala“ Aukštabalio multifunkcinio komplekso eksploatavimo koncesijos suteikimo 2006 m. birželio 8 d. sutartį Nr. SŽ-988“   buvo Tarybos priimtas dar 2018-10-04 d. balsuojant už jį tiems patiems Tarybos nariams, kurie vėliau pasirašė Teikimą.

T. y. Teikimą pasirašę Tarybos nariai dalyvavo nurodyto Tarybos sprendimo Nr. T-334 tiek išankstiniame svarstyme komitetuose, tiek ir 2018-10-04 tarybos posėdyje, todėl visas aplinkybes tiek dėl jo „ekonomiško nenaudingumo, tiek dėl „neatlikto antikorupcinio vertinimo“ puikiai žinojo jau 2018-10-04 d.

Atsižvelgiant į tai, Teikimą pasirašę Tarybos nariai jau 2018-10-04 Tarybos sprendimo Nr. T-334 priėmimo dieną žinojo visas faktines aplinkybes, kurios nurodytos Teikime ir dėl kurių yra prašoma pradėti mero įgaliojimų netekimo procedūrą.

Tarybos nariai, pasirašę ir pateikę Teikimą dėl tarybos nario – mero A.Visocko įgaliojimų netekimo procedūros pradėjimo praleido Įstatymo 25¹ straipsnio 4 dalyje nustatytą 1 mėnesio terminą, nes Teikimą pateikė tik 2018-11-21 d.

Net ir susiejus 1 mėnesio terminą Teikimui pateikti su minėto Tarybos 2018-10-04 sprendimo T-334 realizavimo data – 2018-10-17 d. nutartimi nutraukti arbitražo bylą, 1 mėnesio terminas Teikimui pateikti buvo praleistas, todėl 2018-12-13 d. priimtas skundžiamas Tarybos sprendimas Nr. T-447 yra neteisėtas ir turi būti panaikintas.

2018-06-13 Lietuvos vyriausiasis administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija byloje Nr. EI-19-438/2018 pažymėjo, kad „Savivaldybės tarybos narių grupei praleidus teikimui pradėti savivaldybės tarybos nario įgaliojimų netekimo procedūrą Vietos savivaldos įstatymo 25(1) straipsnio 4 dalyje nustatytą vieno mėnesio terminą, savivaldybės taryba negali pradėti savivaldybės tarybos nario įgaliojimų netekimo procedūros, t. y. atlikti veiksmų, numatytų Vietos savivaldos įstatymo 25(1) straipsnio 6 dalyje (priimti sprendimo sudaryti komisiją pateiktiems faktams ištirti ir nustatyti terminą, iki kada komisija turi pateikti išvadą).“

Dėl tokio Tekimo, Taryba turėjo konstatuoti termino praleidimą ir įgaliojimų netekimo procedūrą nutraukti.

 

Procesiniai pareiškimai

Visus teismo siunčiamus dokumentus prašome įteikti per teismų EPP.

Bylą prašome nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

Atsižvelgiant į išdėstytą  teismo prašau:

Pripažinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013-12-13 posėdį neteisėtu ir panaikinti šiame posėdyje priimtą sprendimą Nr. T-447 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos komisijos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narių 2018 m. lapkričio 19 d. teikime pateiktiems faktams ištirti sudarymo“.

 

Pridedama:

 1. Skundžiamas sprendimas dėl Tarybos sprendimas Nr. T-447;
 2. 2018-11-20 Pareiškimas „Dėl posėdžio sušaukimo“;
 3. 2018-11-19 Teikimas
 4. 2018-11-19 Teikimo vokas;
 5. Sekretoriato 2018-11-26 raštas Nr. SS-107;
 6. 2018-11-28 d. El. laiškas su sprendimų projektų priedais;
 7. Dokumentų projektų derinimo pažymos – 3 vnt;
 8. El. laiškas su koreguotais sprendimų projektais;
 9. Mero potvarkiai M-38, M-39 ir M-40;
 10. Savivaldybės tinklapio posėdžių darbotvarkės nuorašai – 2 vnt;
 11. 2018-10-04 d. Tarybos posėdžio protokolo išrašas su balsavimo rezultatais;
 12. 2018-12-06 d. Tarybos posėdžio protokolo išrašas;
 13. 2018-12-13 d. Tarybos posėdžio protokolas;
 14. 2018-12-20 d. Tarybos posėdžio protokolo išrašas;
 15. Tarybos Frakcijos 2018-12-13 pareiškimas;
 16. 2018-12-11 Tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžio protokolo išrašas;
 17. 2018-12-17 Tarybos miesto ūkio ir plėtros komiteto posėdžio protokolo išrašas.

 

Artūras Visockas